Tag: การเตะโทษ

กฎกติกากีฬาฟุตซอล สากล

กติกาของฟุตซอล 18 ข้อ

1. สนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาวต่ำสุด 25 เมตร สูงสุด 42 เมตร กว้างต่ำสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร Read More “กฎกติกากีฬาฟุตซอล สากล”